فلسفه

آدم ها وقتی از زندگی سیر می‌شوند ، به سراغ بلاگ نویسی می‌روند و این گونه بود که بلاگستان ساخته شد، وقتی تورم و جنگ و بی‌عدالتی و دل مردگی شیوع پیدا کرند.

پ.ن: باشد که رستگار شویم.

پ.ن۲: سال جدید مبارک. یه دنیا شادی داشته باشید، این یه تبریک از ته دله.

بی‌سرزمین‌تر از باد

آزادی ، هیچ چیز به اندازه آزادی آدم ها ، برخی از آدم ها ارزش غبطه خوردن ندارد. آن هایی که مثل باد اند و خانه ای ندارند، در فضا و زمان نمی‌گنجند، همیشه چنین آدم هایی آرزویم بوده اند و هستند. که بتوان مثل بادکنکی در باد، در آن ها رها شد، و شاید برعکس مثل باد بقیه بادکنک ها را در آغوش گرفت.

بی سرزمین تر از باد…!