تاریکی

همه هستی من آیه ی تاریکی ست

که تو را در خود تکرار کنان،

به سحرگاه شکفتن ها  و رستن های ابدی خواهد برد

من در این آیه تو را آه کشیدم، آه….

من در اين آيه تو را

به درخت و آب وآتش پيوند زدم…..

.

.

.

تاریکی‌ست

.

.

.

آه

.