بعضی وقتا دلم می‌خواد تو روی بقیه فریاد بزنم که چقد از خودم بدم میاد.بعد بدواَم فرار کنم برم که چشم تو چشم کسی نشم.کاش میشد برم یه جا که دیگه چشم تو چشم خودم نشم….

آهنگ خط قرمز تو گوشمه ؛ من از گم شدن رسیدم….

زیاده عرضی نیست.

فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده

دلم از خودم گرفته…
شايدم حالم از خودم بهم خورده
مىدوني آخه ازش توقع نداشتم همچين آدمي باشه.
هميشه بيشتر روش حساب مىكردم
اما ركب خوردم
خودمو مىگم.
اشكال نداره.
حال ندارم بگم بچرخ تا بچرخيم
تو بچرخ من نيگات مىكنم…

فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده